Uchwała Nr XVII/85/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 września 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie”

UCHWAŁA Nr XVII/85/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 6 września 2016 r.
w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie”

Na podstawie art. 7a i 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Udziela się zgody na zawarcie przez Powiat Wąbrzeski umowy partnerskiej z Gminą Miasto Wąbrzeźno na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie” będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Wąbrzeźno.
2. Powiat Wąbrzeski zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych w roku 2017 w wysokości
do 626 246,00 zł (słownie zł: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć 00/100), która stanowi wg wartości kosztorysowej zadania 51% wkładu własnego Gminy Miasto Wąbrzeźno.
3. Ostateczna kwota dofinansowania zostanie ustalona po wyłonieniu przez Gminę Miasto Wąbrzeźno, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250 i 1265), wykonawcy robót budowlanych.
4. Określenie zasad współdziałania przy realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w umowie partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim a Gminą Miasto Wąbrzeźno.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVII/85/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVII Sesja Rady Powiatu
  • Data podjęcia (podpisania) 06.09.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.09.2016
  • Data wejścia w życie 06.09.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XVII/85/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 7a i 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian