Uchwała Nr 166/243/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2032

UCHWAŁA Nr 166/243/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2018 – 2032

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/147/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028 zmienionej uchwałami Nr XXXI/155/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r., Nr XXXII/159/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. oraz Nr XXXIII/165/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z wprowadzonymi zmianami budżetu powiatu na rok 2018.

Wicestarosta
Bożena Szpryniecka

Uchwała Nr 166/243/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikiem – plik do pobrania

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 15.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.06.2018
  • Data wejścia w życie 15.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 166/243/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 - 2032
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian